20.04.2021, 10:30 569

DHBT-2 ÖN LİSANS SINAV ANALİZİ

Selamlar Sayın Meslektaşlarım.

DHBT sorularını analiz etmeye devam ediyoruz.

Bu yazımızda DHBT-2 Ön Lisans Sorularını analiz etmeye çalışacağız.

Tüm hocalarımın emekleri karşılık bulmasını tekrar temenni ederek soruları analiz etmeye başlayalım.

1. Soru (Fıkıh): İlk soru Fakihler hangi orucun tutulması zorunlu olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Sorusunun cevabı NAFİLE ORUCU olacaktı.

2. Soru (Fıkıh): Hanefilere göre süt hısımlığı hakkında bazı öncüller verilmiş ve bu öncüller den hangileri doğrudur sorusunun cevabı 1 ve 3 olacaktı yani EVLİLİLK ENGELİ DOĞURUR öncülü ile İki YAŞINDAN ÖNCEKİ EMZİRMELERDE GEÇERLİDİR. Öncülleri doğru cevaptı.

3. Soru (Fıkıh): Soruda bir parça verilmiş ve bu parçada özet olarak Yunus ve Şeyma’nın Mehir konusunu unutması üzerine İslam hukukunda Hanefilere göre ne yapmaları gerektiği şeklinde sorulan sorunun cevabı ne olacaktır. ŞEYMA’NIN KENDİSİNE DENK KİŞİLERİN ALDIĞI KADAR MEHİR ALMASI GEREKTİĞİ cevabı olacaktı.

4. Soru (Fıkıh): bir parça verilmiş ve bu parçada bir ceza türü hakkında bilgiler verilmiş ve bu bilgiler ışığında bahsedilen ceza türü hangisidir sorusunun cevabı HAD cezası olacaktı.

5. Soru (Fıkıh): Fıkıh usulünden bir soru sorulmuş ve soruda Naslarda neshin olabileceğini kabul eden alimler, bunun için bazı şartlar ileri sürmüşlerdir. Bilgisi verilmiş aşağıdakilerden hangisi bu şartlar arasında yer almaz sorusunun cevabı NASİH OLAN NASSIN İNSANLAR İÇİN Bir ZORLUĞU ORTADAN KALDIRMASI cevabı olacaktı.

6. Soru (Tefsir): Kuranı Kerim de yabancı dil ve Lehçeleri ait kelimelerin bulunmasının temel sebebi hangisidir. Sorusunun cevabı KÜLTÜREL ETKİLEŞİMLERLE YABANCI KELİMELERİN ARAPÇAYA GİRMESİ olacaktı.

7. Soru (Tefsir): Soruda Fahreddin Razi’nin bazı hususlar da bilgiler verdiği anlatılmış, bu parçaya göre bahsedilen husus hangisidir sorusunun cevabı HURUFI MUKATTAA cevabı olacaktı.

8. Soru (Hadis): Hadis edebiyatı içerisinde bulunan Raviler in merkeze alarak Alerrical adlı türün altında düzenlenen eserler arasında verilen öncüller den hangileri bulunmaktadır sorusunun cevabı ise 1 ve 2 olacaktı. Yani MUCEM ve MÜSNED öncülleri doğru cevaptı.

9. Soru (Hadis): Soruda hadis ilmiyle ilgili birçok hususlara değinilmiş olan parçada aşağıdaki hususlardan hangisine değinilmemiştir sorusunun cevabı HADİSLERLE AMEL EDİLMESİ cevabı olacaktı.

10. Soru (Hadis): Sahabeler rivayetlerinin sayısı bakımından iki gruba ayrılır bunlardan çok hadis rivayet edenlere müksirun olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir. Sorusunun cevabı OSMAN B. AFFAN olacaktı.

11. Soru (Akaid ve Kelam): Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı ayetler verilmiş, bu ayetlere göre Allah ın varlığını temellendirmede kelamcıların kullandıkları delillerden hangisine örnek oluşturur sorusunun cevabı GAYE Ve NİZAM delili doğru cevap olacaktı.

12. Soru (Akaid ve Kelam): İmanla ilgili konularda kelam ekolleri arasında görüş ayrılıkları bulunmaktadır sözü ile başlayıp bazı öncüller verilmiş ve buna göre verilen görüşlerden hangisi Maturidi tarafından kabul edilmektedir sorusunun cevabı yalnız 3 olacaktı. Yani İMAN ARTMAZ VE EKSİLMEZ cevabı doğru olan cevaptı.

13. Soru (Dinler ve Mezhepler Tarihi): Bir parça verilmiş burada Teymiyye ve İbni Kayyım el Cevziyye gibi alimlerin düşünceleri den etkilenen bir düşünce akımı ortaya çıkmıştır. Bu akım zamanla güç kazanarak siyasi bir mezhebe dönüştürmüş. Ve bilgiler bu şekilde devam etmiştir. Bu bilgilere göre sözü edilen mezhep hangisidir. Sorusunun cevabı VEHHABİLİK olacaktı.

14. Soru (Dinler ve Mezhepler Tarihi): Kulun, fiilini kendisinin yarattığı ileri sürülemez. Sözüyle başlayıp insanın fiillerinin yaratıcısı Allah’tır. Bu görüş hangi ekol tarafından kabul edilmez sorusunun cevabı KADERİYYE olacaktı.

15. Soru (İslam Tarihi): Cahiliye döneminde Amr b. Luhay tarafından Mekke ye getirilen sözü ile başlayıp devam eden bilgiler ışığında sözü edilen put hangisidir. Sorusunun cevabı HUBEL olacaktı.

16. Soru (İslam Tarihi): Kusay b. Kilab tarafından belirlenmiş olan bazı görevler öncüller de verilmiştir. Bu öncüller de verilen görevlerin isimleri sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir. Sorusunun cevabı HİCABE- RİFADE- SİKAYE olan şık doğru cevaptı.

17. Soru (İslam Tarihi): Zeyd b. Ali nin Emevi yönetimine karşı başlattığı isyan hareketinin öncesinde taraftarlarından bazılarının kendisini terk etmelerine ve bu nedenle Zeyd tarafından rafizi olarak isimlendirilmelerine sebep olan konu hangisidir. Sorusunun cevabı HZ EBUBEKİR VE HZ. ÖMER’İN HİLAFETLERİNİN MEŞRUİYETİ olacaktı. 

18. Soru (Dinler ve Mezhepler Tarihi): Hariciler, hakem olayında hakemleri onların görüşlerini kabul edenleri ve büyük günah işleyenleri küfür ile itham etmiştir. Cümlesi ile başlayıp mutedil görüşleri sebebiyle bir fırka varlığını devam ettirmiştir. Bu fırka hangisidir sorusunun cevabı İBAZİYE olacaktı.

19. Soru (Hitabet): Soru da bir parça verilmiş bu parçada Hz Muhammed’in hitabeti ile ilgili bilgiler verilmiş bu parçaya göre Hz. Peygamberin hitabetiyle ilgili sözü edilen kavram hangisidir. Sorusunun cevabı CEVAMİUL KELİM olacaktı.

20. Soru (Dinler ve Mezhepler Tarihi): Soruda Yahudilerle ilgili bir bilgi verilmiş Rabbin geceleyin seni Mısır’dan çıkardı. Sözü ile başlayıp devam eden Tevrat’tan alınan bu bilgilerde sözü edilen Yahudilerin kutsal günü hangisidir sorusunun cevabı FISIH olacaktı.

Ve böylelikle DHBT-2 Ön lisans Sorularını da geride bırakmış olduk. Bir sonraki yazımızda DHBT-2 orta öğretim sınavının analizini yapmaya çalışacağız.

Dua ile vesselam.

Yorumlar (0)
12
az bulutlu